شرط اصلی پرهیز از همه آسیبهای زیر آن است که فضای مجازی تنها برای پیدا کردن همسر احتمالا مناسب و مورد نظر شما مورد استفاده قرار گیرد و سریعا ادامه کار به روش عرفی و معمول یعنی آشنایی حضوری و با اطلاع خانواده ها پیگیری شود

به هیچکس اعتماد نکنید. توصیه میشود در این محیط هر گونه اطلاعاتی که از طرف مورد نظر میخوانید، حمل بر غیر واقعی بودن کنید، مگر آنکه خلاف آن برای شما اثبات شود. شاید خیلی بد بینانه باشد اما واقعیت است. به محض اینکه بر اساس اطلاعات موجود هر شخص، تناسبهای مورد نظر خود را یافتید، سریعا به روش معمول از طریق خانواده تماس برقرار کنید تا ادامه کار از فضای مجازی خارج شود

طرف مقابل شما معلوم نیست به چه نیتی در این فضای همسریابی حضور دارد. ۹۹ درصد آشنائی های که در این محیط ایجاد شود و به مسیر اصلی خود که همان خواستگاری واقعی است نرسد، چنانچه ادامه یابد حتما شما را به یک پرتگاه اخلاقی نزدیک خواهد نمود. سعی نکنید که خود را در آن دسته یک درصدی بگنجانید. این یک درصد مربوط به کسانی است که سریعا ادامه کار را با خواستگاری واقعی دنبال میکنند و یا ارتباط را قطع میکنند.

با توجه به موارد فوق، همسریابی در فضای مجازی به شدت همراه با اتلاف وقت است. گاهی ماهها شما درگیر اطلاعات و افرادی شده اید که در فضای واقعی حتی یک ساعت هم حاضر به همنشینی با او نیستید. اگر طرف مقابل شما از فراهم شدن شرایط برای آشنائی خانواده ها و خواستگاری رسمی طفره میرود، یقین داشته باشید که این مورد به درد شما نمیخورد پس وقتتان را هدر ندهید.

چنانچه موارد فوق را جدی نگیرید منتظر پیامدهای روحی و روانی آن باشید.

اگر شبها تا دیر وقت مشغول ارسال و دریافت پیام هستید،

اگر صبحها کسل و با احساس کمبود خواب روزتان را شروع میکنید،

اگر وقت و بی وقت برای پاسخگوئی به پیام رسیده، تمرکزتان را از دست میدهید،

اگر دائم صفحه گوشی خود را نگاه میکنید که آیا پیامی آمده یا نه،

اگر از اینکه ناخواسته کسی پیام روی گوشی شما را ببیند نگران هستید،

اگر حضور دیگران در اطرافتان برای شما سخت شده و دائم دنبال محیطی تنها هستید،

و دهها ” اگر ” دیگر ، مطمئن باشید که به زودی دچار مشکلات روحی خواهید شد. و به دنبال پی بردن به اینکه فرد مورد نظر شما پس از مدتها صرف وقت، به درد شما نمیخورد، آنچنان دچار یأس و افسردگی خواهید شد که درمانش بسیار زمان بر و پرهزینه خواهد بود. پس هر چه سریعتر آشنائی را به مسیر خواستگاری واقعی ختم کنید.