تعاریف درست موضوعات مرتبط با ازدواج

در این بخش٬ هدف تعریف درست از کلمات و موضوعات مربوط به ازدواج است.