سخن با جوانانی که به هر دلیلی مسیر زندگی آنان دچار بحران یا تنش شده و احتمالا در مسیر ناپسند دادگاهی قرار گرفته اند