نگاه رهبری به ازدواج - ازدواج آگاهانه و درست

                 نگاه رهبری به ازدواج

جوانان بدانند اصل قضیه محبت است …

اگر بخواهیم زندگی ٬ زندگیٍ خوبی باشد باید آن را از تشریفات زندگی به دور بداریم …

اصل قضیه محبت است و به برکت محبت بوستان خانواده را سرسبز کنیم …

لینک آپارات