سخن با جوانانی که به هر دلیل ، مسیر زندگی شان دچار تنش یا بحران شد و هرچند برای حفظ و بقای آن تلاش کردند  … اما نشد و اکنون دوباره مجرد شده اند .