امتحان - ازدواج اگاهانه و درست

ویژه شما عزیزانی که یک مرتبه تجربه ازدواج و جدایی داشته اید …

دوستان عزیز نه تنها در ازدواج بلکه در همه امور و مراحل زندگی ٬ سعی کنیم امتحان الهی را در نظر بگیریم و از این فرصت های ارزشمند در جهت شکوفا شدن و پیشرفت بیش از پیش خودمان بهره ببریم …

ادامه مطلب در صفحه