ازدواج آگاهانه و درست 🎊🌺💝  دوستان عزیز ، جوانان عزیز بویژه آقایان و خانم هایی که خدای ناکرده تجربه زندگی مشترک را در زمان کوتاه ،در ذهن و خاطره ی خود متاسفانه نامطلوب ثبت کرده اید و با وجود تلاش همه جوره ،اکنون مجدد همچون قبل مجرد شده اید 🌺🎁:

راز ادامه یافتن عشق ورزی این است که در هنگامِ تغییر، قادر باشیم آن را فراموش کنیم. 🌺

📍ناتوانی از فراموش کردنِ آنچه دیگر در دسترس نیست، به بیماری منجر می شود.

اگر فراموش کردن را یادبگیریم،تغییرات را بپذیریم و به آن ها اعتماد کنیم، آن تغییرات صرف نظر از میزان اهمیت و عظمتشان ، درهای بیشتری را به روی ما می گشایند…🎊🎉🎁 زمانی که از عقب نشینی یا شکست در زندگی رنج می بریم،دلیل رنجش ما همین وابستگی است…🤔 برای از بین بردن وابستگی لازم است عشق را بار دیگر در قلب خود بیابیم. ..💫💝

این باور اشتباه در ما وجود  دارد که به شخص یا چیزی بخصوص نیاز د اریم تا آنچه را به واقع میخواهیم ٬برای مان فراهم کند  .حال آنکه تنهاچیزی که یک شخص خاص ٬با وجود  خاص بودنش برای ما فراهم میکند  همان عشق است و این عشق را می توان هرجای د یگر نیز پیدا کرد.🎊🎉🎁

بویزه شمایی که تجربه یک مرتبه ازدواج همراه با بحران را داشته اید ٬ سعی کنید همه آنچه دیگر در دسترس شما نیست را فراموش و فقط به آینده٬ آنهم آینده ای روشن و سرشار از موفقیت های روز افزون بیاند یشید …