خطاب به همه دوستان و عزیزانی که در مرحله انتخابِ بهترین راه برای طی کردن مسیرِ دادگاهی ، با توجه به همه مسایل و نکات و همه سختی ها و فراز و فرود هایی که در مسیر برای آنان وجود خواهد داشت ، مسیرِ درست و صحیح که همان انتخاب مسیرِ درست (مسیری که بدور از انحرافات و کج روی ها و دروغ گویی ها یا انکارها یا ایجاد تنش یا وارد آوردن آسیب یا طولانی کردن زمان یا سخت تر کردن مراحل یا افزایش هزینه ها یا خدای ناکرده باعث ایجاد آسیب های جدی جسمی و روحی یا … می باشد )  است را برای طی کردن مسیر دادگاهیِ خود انتخاب و آماده ی وارد شدن در آن هستند :

در حال یادآوری خاطرات و نوشتن …