مهریه درست در ازدواج

مهریه درست به چه مهریه ای گفته می شود ؟…

عزیزان گرامی قبل از ورود به معنا و مفهوم زیبای مهریه در صفحه بعدی ،

دعوت می کنم شما عزیزان را به تامل در  تفسیر “ میزان مهریه ” در این صفحه  .

مهریه درست در ازدواج