مهریه در اسلام حداقل و حداکثر ندارد … یعنی آن را آزاد گذاردند اما در عین حال در توصیه ها فرمودند کاری نکنید که این حکم از مفهوم اصلیِ خودش دور شود …

دعوت می کنم شما عزیزان را به تامل در  تفسیر “ میزان مهریه ” .

ادامه در لینک