در این بخش با قوانین و نکات مهم حقوقی ازدواج، که باید همگی نسبت به آنها و  عواقب ناشی از عدم اطلاع از آنها، قبل ازدواج به خوبی آگاه شوند ، آشنا خواهید شد.