تنها پاسخ عشقِ انسان ٬ خداست

تبدیل محبت به نفرت به خاطر تلقیِ نادرست از عشق...