تفاوت فرهنگی را خیلی جدی بگیریم

یکی از نکات بسیار مهم و قابل تاملی که بعضا نه تنها جوانان بلکه والدین گرامی نیز از آن غافل و عدم توجه مطلوب به آن باعث بروز آسیب ها و مشکلات جدی در زندگی خواهد شد ٬ تفاوت فرهنگی است...