کسب آگاهی قبل از تعیین مهریه (آقایان-خانم ها)

سند رسمی ازدواج سندی است که بار حقوقی دارد مثل هر قراردادی . نوع نوشتن و بیان کلمات یا عبارات می تواند بار حقوقی سنگینی را برای فرد ایجاد نماید...