نگاه رهبری به ازدواج

جوانان بدانند ٬ اصل قضیه محبت است و به برکت محبت بوستان خانواده را سرسبز کنیم ... انشاالله