کلمه ” بَعل ” در قران

کلمه بَعل در لغت عرب به معنای شوهر ... نخلی که آنقدر رشد کرده که ریشه های آن در آب های زیرزمینی است و دیگر نیاز به آبیاری ندارد . تکیه گاه خانواده ، شوهر است ...