مهارت آموزی به فرزندان و تربیت صحیح و درست با رویکرد دینی

مهارت آموزی به فرزندان را و تربیت صحیح و درست با رویکرد دینی را در تمام طول دوران مجردی شان ، برای ورود به مسیر ازدواج و آغاز زندگی مشترک ،در اولویت قرار دهیم