دلیل اطاعت ما از خدا و حضرت رسول (ص)

اطاعت ما از خدا یک امر ذاتیِ الزامی ِ وجوبی بالذات است ...